Nettleser ikke støttet

Hei! Denne nettsiden støtter ikke Internet Explorer.
Vi anbefaler at du oppdaterer nettleseren din til for eksempel Edge, Firefox eller Chrome.

Lukk

PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR

Gjeldende fra 01.09.2022

GENERELLE VILKÅR

1 Avtaleforholdet

Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte tjenester og produkter, Phoneros prislister og disse abonnementsvilkår med senere endringer (samlet "Avtalen"). Abonnementsvilkårene med senere endringer gjelder for levering av tjenester til næringsdrivende og forbrukere levert av Phonero, uavhengig av om kundeforholdet er etablert gjennom direkte kontakt mellom Phonero og Kunden (Sluttbruker) eller gjennom forhandler som på vegne av Phonero selger dets tjenester (”Abonnementsvilkårene”).

Kunden må være registrert i foretaksregisteret/ enhetsregisteret med forretningssted i Norge, med mindre annet er særskilt avtalt.

En bruker ("Bruker" eller "Brukerne") skal i denne Avtalen bety enhver som er autorisert av Kunden til å benytte de tjenester Kunden gis tilgang til etter Avtalen. Kunden er ansvarlig for overholdelse av vilkårene, uavhengig av hvem som er registrert som Brukere og/eller betalingsforpliktet for bruk av tjenestene. Kunden plikter å gjøre vilkårene kjent for Brukerne.

Abonnementsvilkårene regulerer bruk av Phoneros tjenester og består av (i) generelle vilkår som gjelder alle tjenester og (ii) særlige vilkår for de ulike tjenestetyper. Ved eventuell motstrid reguleres forholdet mellom Phonero og Kunden av (med prioritet i nevnte rekkefølge): a) Eventuelle særskilte vilkår signert av Phonero og Kunden utover formularet for Avtale om teletjenester med vedlegg, b) Avtale om Teletjenester, c) Phoneros standard prislister, d) Disse Abonnementsvilkårene med senere endringer, e) Særlige vilkår for enkeltprodukter, herunder produktbeskrivelser, f) Kundens bestillinger.

2 Abonnement

2.1 Kredittvurdering, sikkerhet og kontroll

Det vil bli foretatt rutinemessig kontroll av opplysningene i nye avtaler og kredittvurdering av nye Kunder. Phonero kan i denne sammenheng innhente opplysninger fra offentlige kilder og kredittopplysningsforetak. Dersom Kunden ikke er tilstrekkelig kredittverdig kan Phonero avslå levering og/eller be om at Kunden forskuddsbetaler eller stiller tilfredsstillende sikkerhet innen rimelig tid. Ved manglende forskuddsbetaling eller sikkerhetsstillelse kan Phonero si opp Avtalen. Dersom kontrollen avdekker feil i formularet for Avtale om Teletjenester eller i vedlegg til Avtale om Teletjenester, herunder mht. signatur, fullmakt eller at selger har gått utover sine fullmakter mht. priser og vilkår, kan Phonero si opp Avtalen og avslå levering.

2.2 Overdragelse av abonnement

Kunden kan ikke overdra abonnementet til andre uten skriftlig godkjennelse fra Phonero. Før slik overdragelse kan finne sted, må alle utestående forpliktelser i abonnementsforholdet være betalt. Overdragelse til medlemmer av samme husstand kan i forbrukerforhold ikke nektes uten saklig grunn. Phonero kan overdra sine rettigheter og plikter i abonnementsforholdet til andre selskaper eller enheter i forb. med salg av hele eller deler av sin virksomhet.

2.3 Videresalg

Videresalg av tjenester levert av Phonero er ikke tillatt med mindre skriftlig tillatelse foreligger fra Phonero. Det er ikke tillatt å bruke privatlinjer til kommersielle formål, herunder servere og annen virksomhet av kommersiell art.

3 Bestilling

Kundens kontaktperson forutsettes å ha fullmakt til å kunne foreta bestillinger, endringer og administrere avtaleforholdet, inkludert bestillinger og endringer av tjenestene, på vegne av Kunden.  

Kontaktpersonen og de Kunden for øvrig utpeker gis adgang til Phoneros selvbetjeningsportal. Kunden er ansvarlig for å lage sitt unike passord etter å ha fått tilgang.  Brukernavn og passord skal oppbevares forsvarlig og ikke gjøres tilgjengelig for uvedkommende.

Dersom en person som har tilgang til selvbetjeningsportalen ikke lenger skal ha tilgang, må Kunden straks sørge for at tilgangen stenges ned (deaktiveres), enten ved at Kunden selv deaktiverer den som ikke lenger skal ha tilgang eller ved at det blir gitt skriftlig melding til Phonero.

4 Priser og betaling

4.1 Priser

Prisene for etablering og bruk av de ulike tjenester fremgår av Phoneros standard prislister for de ulike tjenester tilgjengelig på www.phonero.no. Eventuelle spesielle priser og rabatter fremgår av egne prisvedlegg. Eventuelle bindingstidsrabatter opphører etter endt bindingstid, hvoretter standard priser gjelder. Alle priser opplyses eks. mva.  

Der Tjenester har en grense for inkludert forbruk i månedsprisen, vil alt forbruk utover inkludert innhold, faktureres særskilt.  

Priser, rabatter og liknende som er innrømmet Kunden i forbindelse med medlemskap i bedriftsorganisasjon eller liknende, bortfaller ved opphør av medlemskapet, uavhengig av årsak. Det samme gjelder dersom Tjenestene benyttes etter eventuell avtalt opphørsdato for Avtalen, uten at Partene har avtalt forlengelse, bruk av opsjon, eller for øvrig ikke oppfyller avtalte forutsetninger for de avtalte prisene. Dette anses ikke som en prisendring.

Phonero har rett til å fakturere Kunden for andre leverandørers tjenester, når Kunden har benyttet disse og Phonero har en avtale om videreformidling av betaling med den aktuelle leverandøren.

4.2 Kundens betalingsansvar

Den som er registrert som Kunde hos Phonero, er ansvarlig for betaling av de ytelser som leveres i henhold til Avtalen. Ansvaret omfatter også andres bruk av Kundens abonnement, herunder uvedkommendes bruk.

4.3 Fakturering

Phonero sender Kunden faktura som gir oversikt over den leverte tjeneste, det beløp som skal betales og fristen for betaling. Dersom Kunden mener at faktura er feil, må han reklamere skriftlig snarest mulig og senest innen betalingsfristen. Ved eventuelt særskilt avtale om utkjøp av binding fra tidligere leverandør gjennomføres dette ved en kreditering i form av kreditnota som motregnes faktura fra Leverandøren til Kunden begrenset oppad til kr. 3 000 eks. mva. pr. abonnement som overføres (porteres) til Phonero. Evt. avvik fra dette må være skriftlig avtalt.

4.4 Betaling

Betaling skal skje innen den betalingsfrist som fremgår av fakturaen.

Ved forsinket betaling belastes Kunden med aktuelle gebyrer for inndrivelse av faktura. I tillegg påløper forsinkelsesrenter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling.

Kunden kan ikke motregne krav på prisavslag, erstatning eller annet i Phoneros vederlagskrav, med mindre motkravet er fastsatt i rettskraftig dom eller er omforent mellom partene.

Dersom betaling ikke er mottatt 30 dager etter forfall, har Phonero rett til å holde sin ytelse tilbake, foreta frakopling eller på annen måte hindre Kundens bruk av Tjenestene. Phonero skal varsle Kunden i rimelig tid før frakopling, slik at Kunden gis mulighet til å unngå at Tjenestene stenges.

5 Taushetsplikt og personvern

Partenes behandling av personopplysninger etter Avtalen skal skje i samsvar med gjeldene personvernlovgivning

Partene er enige om at Phonero skal anses som behandlingsansvarlig for Phoneros innsamling og bruk av personopplysninger som ekomtilbyder, herunder behandling av elektronisk kommunikasjonsdata (trafikkdata) for overføring av kommunikasjon i elektronisk kommunikasjonsnett, fakturering, feilretting, avdekking/forebygging av misbruk, sikkerhet, samt oppfyllelse av andre plikter som er pålagt Phonero som ekomtilbyder ved lov eller forskrift. Enhver utlevering av relatert informasjon mellom Partene skal anses som en overføring mellom to behandlingsansvarlige, og hver av Part skal etterleve sine individuelle forpliktelser som behandlingsansvarlig i samsvar med gjeldene personvernlovgivning.

Partene er videre enige om at Phonero opptrer som databehandler for eventuell behandling av personopplysninger på vegne av Kunden ved behandlinger der Kunden anses som behandlings-ansvarlig etter gjeldende personsvarlovgivning, som eksempelvis for verdiøkende tjenester. Slik behandling av personopplysningene er underlagt vilkårene i Phoneros databehandleravtale, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene. Databehandleravtalen er tilgjengelig her: http://filer.phonero.no/Databehandleravtale.pdf

Kunden skal på forespørsel utlevere de opplysningene som Phonero trenger for å levere Tjenestene. Kunden er ansvarlig for at slike opplysninger er korrekte og oppdaterte, samt at Kunden har rett til å utlevere slik informasjon til Phonero.

Phonero tildeler abonnementsnummer, IP adresser, passord og andre koder (Identifikasjonsdata) som er nødvendig for å bruke tjenesten. Phonero kan endre Identifikasjonsdata ved tekniske, operasjonelle eller andre særlige behov, samt endringer i relevant offentligrettslig regulering. Kunden skal få varsler om slike endringer innen rimelig tid. Kunden har ingen rettigheter til Identifikasjonsdata etter terminering av Avtalen, med mindre dette er skriftlig avtalt mellom partene eller hjemlet i lov.

Phonero kan bruke elektronisk kommunikasjon til markedsføring av sine tjenester, jf. Markedsføringsloven § 15. Kunden og/eller Bruker kan reservere ser mot bruk av personopplysninger til markedsføring og utøve andre personvernrettigheter på Phoneros hjemmeside.

Se http://www.phonero.no/generelt/gdpr for mer informasjon om Phoneros behandling av personopplysninger.

6 Telefonnummer

6.1 Telefonnummer

Kunden tildeles telefonnummer for telefontjenester. Regulatoriske forhold kan i særlige tilfeller medføre at Kunden må bytte telefonnummer. Phonero er ikke ansvarlig for utgifter Kunden måtte bli påført ved bytte av telefonnummer.

6.2 Opplysningstjenester

Phonero overleverer nummerinformasjon til nummeropplysningstjenester i den grad Phonero er pålagt dette etter lov/forskrift eller bindende vedtak. Som nummerinformasjon regnes for eksempel navn, adresse, telefonnummer og eventuelt organisasjons-nummer. Kunden/Brukeren kan vederlagsfritt reservere seg mot utlevering av disse dataene til nummeropplysningsoperatørene enten ved å kontakte kundeservice eller ved å selv administrere oppføringer i Phoneros selvbetjeningsportal.

6.3 Hemmelig nummer

Kunden kan be om hemmelig nummer. Dette innebærer blant annet at nummerinformasjon ikke er oppført i telefonkatalogen, ikke oppgis av opplysningstjenester som Phonero har avtale med, og at nummer ikke vises ved utgående anrop. Nummer vil kunne vises ved bruk av andre tjenester enn taletelefoni, som f.eks. SMS. Nummer vil vises ved oppringning til nødnummer.

6.4 Nummerportabilitet

Kunden kan beholde sitt telefonnummer ved bytte av teleoperatør. Kunden må påregne at det tar noe tid å flytte telefonnummeret mellom teleoperatører. Ved flytting til Phonero er Kunden selv ansvarlig for å gjøre opp sitt mellomværende med den tidligere operatøren. Kunden må oppgi alle nummer knyttet til aksessen ved bestilling av nummerportering, og for øvrig besvare alle andre henvendelser fra Phonero. Dersom Kundens opplysninger er mangelfulle eller feilaktige, eller dersom Kunden mangler egnet utstyr for å ta i bruk teletjenestene, kan dette medføre at flyttingen til Phonero tar lengre tid enn normalt.

Kundens flytting av telefonnummer/abonnement/ tjeneste fra Phonero til annen operatør regnes som brudd på Avtalen dersom slik flytting skjer før utløpet av Kundens bindingstid og/eller oppsigelsestid, se vilkårenes pkt. 10.1. Ved brudd på Avtalen gjelder vilkårenes pkt. 10.3 om bruddgebyr mv.

7 Utstyr

7.1 Tilknytning av utstyr til telenettet

Kunden må selv sørge for å ha egnet utstyr for å ta i bruk teletjenestene. For å unngå skade på telenettet eller ulempe for andre brukere, skal utstyr som tilknyttes telenettet tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av telemyndighetene. Kunden er ansvarlig for at utstyr som han eller noen han svarer for kopler til nettet er typegodkjent. Dersom Kunden er i tvil, plikter Kunden å avklare dette med Phonero før utstyret tas i bruk.

På grunn av forhold som Phonero ikke har kontroll over slik som f.eks. kommunikasjonsnettets oppbygning, avstand mellom bruker og basestasjon, bestanddeler i kjøretøy, bygninger eller infrastruktur hvor bruker oppholder seg eller andre geografiske forhold kan ikke Phoneros tjenester og utstyr benyttes over alt og/eller med tilfredsstillende kvalitet. Dette anses ikke som en mangel ved Phoneros tjenester. Phonero innestår for øvrig ikke for at Kundens bruk av teletjenestene skjer uten avbrudd eller at alle anrop når frem, eller at flyttingen av nummer/abonnement til Phonero kan skje uten problemer i overgangs- eller oppstartsfasen.

7.2 Phoneros utstyr

Dersom ikke annet er avtalt er alt utstyr som Phonero plasserer hos Kunden Phoneros eiendom. Kunden må ikke overlate eller leie ut utstyret til andre. Kunden har ikke adgang til å foreta noen inngrep i utstyret.

8 Feil eller mangler ved tjenesten

8.1 Reklamasjon

Dersom Kunden oppdager feil ved tjenestene skal feilen uten ugrunnet opphold meldes til Phonero. Feilmeldingen skal så langt det er mulig angi hvilken type feil som foreligger. Før feil meldes skal Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr, herunder Kundens programvare, kabler mellom utstyret og mellom utstyr og veggkontakt. Dersom opplysningene i feilmeldingen er mangelfulle eller ufullstendige, kan Phonero be om ytterligere informasjon fra Kunden før feilsøking eller andre tiltak iverksettes

Dersom Kunden melder om feil som ligger innenfor Kundens ansvarsområde kan Phonero kreve dekket sine omkostninger forbundet med feilsøkingen.

8.2 Feilretting

Phonero skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved teletjenestene som Phonero er ansvarlig for, iverksette tiltak for å rette mangelen. Ligger feilen utenfor Phoneros kontroll, herunder ved feil hos leverandør av offentlig telenett, er Phonero ikke ansvarlig for feilen.  Phonero vil i slike tilfeller melde fra om feilen til rette vedkommende.

8.3 Prisavslag

Ved feil som Phonero alene er ansvarlig for og som gjør at Kunden ikke kan gjøre nytte av tjenestene, dog ikke ved feil som ligger utenfor Phoneros kontroll, herunder ved feil hos leverandør av offentlig telenett, kan Kunden kreve et forholdsmessig prisavslag. Prisavslaget kan ikke under noen omstendighet være høyere enn den forholdsmessige andel av fastavgiften for tjenesten i den perioden feilen foreligger. Krav om prisavslag må være fremmet senest en måned etter at feilen ble eller burde blitt oppdaget.

8.4 Erstatning

Overfor næringsdrivende er Phonero ansvarlig for direkte tap bare dersom det skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Phoneros side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som følge av mangelen. Overfor forbrukere er Phonero ansvarlig for direkte tap som skyldes mangel ved tjenesten, med mindre Phonero godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Phoneros kontroll og som Phonero ikke med rimelighet kunne forutse eller med rimelighet kunne overvinne følgene av. Phonero er verken overfor forbrukere eller næringsdrivende ansvarlig for Kundens indirekte økonomiske tap som følge av feil eller mangler. Som indirekte tap regnes blant annet: a) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd); b) tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn); c) tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir oppfylt. Phoneros samlede erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til kr. 5.000 for hver skadegjørende handling. Krav om erstatning må fremsettes senest to måneder etter at feilen er eller burde vært oppdaget.

8.5 Heving

Partene kan heve Avtalen ved vesentlig mislighold fra den annen part. Ved heving som følge av vesentlig mislighold fra Kunden gjelder pkt. 10.3 om bruddgebyr mv. tilsvarende.

9 Kundens mislighold

9.1 Betalingsmislighold fra Kunden

Ved betalingsmislighold vil Phonero sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved betalingsmislighold vil Kunden bli belastet med purregebyr og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Nytt abonnement på tjenester som forutsetter kreditt vil ikke bli levert før gjelden er betalt eller bortfalt.

9.2 Stenging ved betalingsmislighold

Dersom Kunden ikke betaler innen fristen angitt i betalingsvarselet kan Phonero stenge tjenesten uten ytterligere varsel. Hvis Kunden har bestilt felles regning for abonnement på flere tjenester, vil stenging kunne omfatte alle abonnementene og tjenester.

9.3 Stenging i andre tilfeller

Phonero kan stenge Kundens tilknytning til telenettet dersom Kunden:

(i) benytter utstyr som ikke er typegodkjent eller godkjent av Phonero;

(ii) opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for teletjenester;

(iii) på annen måte grovt misbruker tjenestene, herunder benytter tjenestene til sjikane;

(iv) benytter tjenesten til å formidle eller gjøre tilgjengelig innhold som er i strid med norsk lovgivning;

(v) overdrar eller videreselger tjenesten til tredjemann uten at dette er avklart med Phonero;

(vi) misbruker eller utnytter Phoneros tjenester eller systemer for å tilegne seg rettigheter som ikke omfattes av avtaleforholdet.

Før stenging iverksettes etter denne bestemmelsen, skal Kunden varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet.

Dersom hensynet til sikkerheten i nettet krever det, eller dersom Phonero mottar pålegg fra offentlig myndighet om å sperre tilgang til nummer eller tjeneste pga. overtredelser av markedsføringsloven kapittel 2 og 3, kan stenging likevel foretas uten forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller straks varsles om stengingen. Dersom Kunden har et unormalt høyt forbruk av tjenester, kan Phonero i særlig tilfelle sperre abonnementet for bestemte tjenester.

Phonero kan å holde tilbake relevante samtrafikkinntekter eller andre relevante inntekter dersom Phonero mottar pålegg om dette fra offentlig myndighet.

9.4 Gjenåpning

Dersom abonnementet er blitt stengt i samsvar med pkt. 9.2 eller 9.3, kan Kunden be Phonero gjenåpne abonnementet når det forhold som begrunnet stengingen er rettet. Kunden vil bli belastet med et gebyr for gjenåpning. Dersom forholdet som begrunner stengingen ikke er rettet innen 1 måned etter stenging fant sted kan Phonero uten ytterligere varsel si opp abonnementet med øyeblikkelig virkning og Kunden kan miste sitt telefonnummer.

9.5 Andre virkninger av oppsigelse

Ved oppsigelse av abonnement som følge av Kundens mislighold iht. pkt. 9, påløper bruddgebyr mv. jf. pkt. 10.3 eller annen relevant bestemmelse som følger av Avtalens vedlegg.

10 Varighet, bindingstid, oppsigelse og bruddgebyr

10.1 Varighet, bindingstid og oppsigelse

Avtalen er bindende fra signering, og avtaleforholdet løper deretter frem til det blir avsluttet ("varighet").

Avtalen har en bindingstid på 24 måneder beregnet fra den dato tjenesten(e) tas i bruk. Ved en eventuell oppsigelse, eller urettmessig terminering av Avtalen, i denne perioden kan Phonero kreve bruddkostnader i henhold til pkt. 10.3.  

Abonnement har en bindingstid på 24 måneder, med mindre det er avtalt noe annet. Enkelte Tjenester kan ha en tilsvarende bindingstid dersom det fremgår av Avtalen.

Bindingstid beregnes fra den dato abonnementet/ tjenesten tas i bruk, selv om denne strekker seg ut over bindingstiden eller varigheten for Avtalen.

Ved oppsigelse, eller utportering av enkelt-abonnement/tjeneste, i bindingstid, påløper det bruddkostnader, jf. pkt. 10.3.

Abonnement uten bindingstid kan sies opp/utporteres, jf. dette punkt avsnitt 7, uten at det påløper bruddgebyr, jf. pkt. 10.3 (v). Pkt. 10.3, 1. ledd og 2. ledd  (i) – (iv) om oppgjør av utestående og refusjon gjelder tilsvarende ved oppsigelse av abonnement uten binding i løpet av de første 24 måneder.  

Dersom Avtalen/abonnement fornyes eller endres på samme, eller bedre vilkår, gjelder ny bindingstid på 24 måneder beregnet fra hhv. fornyelsens datering eller fra endringen trådte i kraft. Avtalen/abonnementet avsluttes ved oppsigelse.

Kunden kan si opp Avtalen/abonnement med virkning fra bindingstidens utløp med minst 3 måneders forutgående varsel.  Abonnement uten bindingstid kan til enhver tid sies opp med 3 måneders forutgående varsel. Oppsigelse må i alle tilfeller skje ved skriftlig varsel signert av Kunden og må være mottatt innenfor nevnte frister av Phonero. Oppsigelser kan sendes pr. e-post til Phonero, se phonero.no for kontaktinformasjon.

Phonero kan si opp abonnement/tjeneste med en måneds varsel dersom vedk. tjeneste, produkt eller prisplan legges ned.

10.2 Utkjøp av bindingstid hos tidligere tilbyder

Dersom Kunden ved inngåelsen av Avtalen har mobilabonnement med bindingstid hos en annen tilbyder som medfører bruddgebyr vil Phonero dekke Kundens bruddgebyr ("Utkjøp") med inntil kr. 3 000 eks. mva. pr. mobilabonnement. Ved Utkjøp gjelder også følgende vilkår og begrensninger:

(i) De abonnementene det gjelder får en bindingstid på minimum 24 mnd. beregnet fra portering, som gjelder uavhengig av Avtalens varighet, med mindre annet fremgår av Avtalen.

(ii) Utkjøp dekkes kun for abonnement som opprettes hos Phonero med taleminutter og mer enn 1 GB data inkludert.

(iii) Som bruddgebyr omfattes ikke andre bruddkostnader til eksisterende tilbyder, slik som faste månedsavgifter, erstatning, restverdi eller gebyrer knyttet til terminalkjøp, eller øvrige bruddkostnader som ikke er forhåndsavtalt.

(iv) Kunden må selv betale til tidligere tilbyder og dokumentere at bruddgebyr er betalt, hvoretter Phonero vil dekke kostnadene ved kreditering på fremtidige faktura inntil det avtalte beløpet er dekket.

10.3 Bruddkostnader

Dersom Kunden bryter Avtalens bestemmelser om avtaletid, bindingstid og/eller oppsigelsestid, eller dersom Phonero sier opp Avtalen/abonnementet etter Avtalens pkt. 2.1 (grunnet Kundens kredittverdighet) eller pkt. 9 (Kundens mislighold), har Phonero rett til å fakturere og få betalt følgende bruddkostnader:

(i) Alle utestående krav inkl. forhåndsfakturerte månedsavgifter, og eventuelle resterende terminbeløp for eventuell terminal kjøpt på avbetaling.  

(ii) Tilbakebetaling av enhver prisrabatt eller øvrige avtalte økonomiske fordeler, eksempelvis markedsstøtte.

(iii) Utlegg/krediteringer Phonero har hatt til utkjøp fra Kundens tidligere operatør (bruddgebyr)

(iv) Eventuelle avtalte investeringer for kundespesifikk dekning.

(v) Bruddgebyr på kr. 3 000 eks. mva. pr. abonnement og/eller tjeneste.

Dersom Kunden bryter Avtalen etter at abonnement/tjenester i binding er bestilt, men før effektuering er iverksatt, faktureres bruddgebyr som nevnt foran i stedet for etableringspris. Er effektuering iverksatt faktureres etableringspris i tillegg til bruddgebyr.

10.4 Forbrukere og angrerett

Bestemmelsene i dette punkt gjelder bare dersom Kunden er forbruker, dvs. privatkunde hos Phonero.

Dersom ikke annet er særskilt avtalt, gjelder ikke pkt. 10.1 og 10.3 om bindings- og oppsigelsestid samt bruddgebyr for forbrukere.

Ekomlovens regler om varslingsplikt for Phonero og hevingsrett for forbrukere gjelder ved eventuelle endringer av avtalevilkår, herunder prisendringer.

Ved oppsigelse fra forbrukere har Phonero rett til å fakturere og få betalt alle utestående krav inkl. forhåndsfakturerte månedsavgifter.

Dersom Avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, kan Kunden fragå Avtalen ved å gi melding til Phonero innen 14 dager etter at Kunden har mottatt de opplysninger som Kunden har krav på å motta etter angrerettloven.

Dersom Avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg, og abonnementet/tjenestene tas i bruk før angrefristens utløp, skal Kunden betale det avtalte vederlag for de tjenester som er levert – herunder kostnader til påbegynnelse, installering og montering. Sistnevnte gjelder selv om angreretten tas i bruk.

11 Endringer

11.1 Endringer og tillegg til Avtalen

Avtalte endringer etter avtaleinngåelsen skal gjøres skriftlig og må være undertegnet begge parter. Avtalen kan ikke endres av Kunden ensidig. Dette gjelder for eksempel ved bruk av standardvilkår vedlagt bestillinger, konkurranseutlysninger, tilbudsforespørsler og vilkår inntatt i slike eller på noen annen måte.

11.2 Phoneros endringsrett

Phonero har rett til å endre Avtalen, herunder vilkår, Tjenester og priser for Tjenestene mv., med 30 dagers forutgående varsel på de vilkår og med de unntak som følger av dette pkt. 11.2. Dersom Tjenester omfattet av Avtalen ikke lenger blir tilbudt av Phonero kan leveransen stanses med samme frist.

Unntak:

(i) Phonero kan foreta årlig indeksregulering av alle priser uten å varsle Kunden.

(ii) Prisendringer som skyldes endringer i offentlige avgifter, vedtak eller prisøkninger fra underleverandører kan varsles med kortere frist enn 30 dager.

(iii) Forutgående varsel er ikke nødvendig når endringene er til fordel for Kunden, ikke har betydning for Kunden, eller ligger utenfor Phoneros kontroll, slik som offentlige vedtak mv.

Endringer varsles per e-post eller SMS til kundens kontaktperson, eller i selvbetjeningsportal. Prisendringer kan alternativt varsles på faktura.

Kunden har ikke rett til å gå fra Avtalen på grunn av endringer, med mindre Phonero endrer Avtalen vesentlig i Kundens disfavør og dette ikke skyldes forhold utenfor Phoneros kontroll. Dersom Phonero gjør vesentlige endringer i noen av Tjenestene, og dette ikke skyldes forhold utenfor Phoneros kontroll, kan Kunden kun si opp den aktuelle Tjenesten.

For Kunder som er forbrukere gjelder egne regler ved eventuelle endringer av Abonnementsvilkårene, se pkt.10.4.

For øvrig vil Phonero kontinuerlig utvikle Tjenestene og utføre nødvendige endringer, forutsatt at Tjenestenes funksjonalitet ikke forringes i nevneverdig grad. Ved slike endringer må Kunden akseptere rimelige forstyrrelser og ulemper. Endringer i Tjenestene kan føre til at Kunden må foreta tilpasninger/justeringer på eget utstyr. Kunden er selv ansvarlig for eventuelle kostnader ved tilpasninger eller liknende som Kunden må foreta som følge av Phoneros endringer.

12 Force Majeure

Dersom Avtalens oppfyllelse helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres, av forhold som ligger utenfor en parts kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, linjefeil, strømbrudd, problemer som kan knyttes til naturlige fenomener som lynnedslag (elektriske skader), jordskjelv, flom (vannskader), cyberattack, terror og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan si opp Avtalen med 30 dagers varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen eller dersom situasjonen med all sannsynlighet vil vare lenger enn 90 dager. Den part som vil påberope seg at et slikt forhold hindrer oppfyllelse, skal straks skriftlig varsle den annen part om dette

13 Ekstraordinære bruksrestriksjoner

I nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, streik eller lockout, og fare for sabotasje mot nett og tjenester, har Phonero rett til å gjennomføre følgende tiltak som begrenser bruken av teletjenestene: a) avbrudd i tjenesten; b) begrensning av tjenestefasiliteter; og c) avskjæring av adgang til teletjenestene for nye kunder. Phonero har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i telenettet som anses som nødvendige av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. Phonero er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. Phonero vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte kunde blir minst mulig.

14 Klagebehandling og angrerett i forbrukerforhold

Klage på forhold ved Phoneros tjenester skal rettes skriftlig til Phonero for klagebehandling. I forbrukerforhold kan Kunden bringe Phoneros avgjørelse i klagesaken inn for Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon. I forbrukerforhold kan Kunden, forutsatt at tjenesten er solgt ved fjernsalg, herunder ved telefonsalg eller via internett, gå fra Avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Phonero har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Hvis tjenesten er kjøpt ved annet fjernsalg enn telefonsalg og Kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp, skal Kunden betale for bruk av tjenesten, herunder for utgifter forbundet med påbegynnelse og installering hvis Kunden senere benytter seg av angreretten.

15 Lovvalg, tvister og avtalt verneting

Avtalen mellom Phonero og Kunden er underlagt norsk rett. Tvister mellom Kunden og Phonero skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstolene med Kristiansand som vedtatt verneting.

SÆRSKILTE VILKÅR

1 Fast-, IP-telefoni OG SIP-trunk

1.1 Abonnementet

Fasttelefoni gir tilgang til fast telefonnett i Norge og rett til bruk av telefontjenesten og de tilleggstjenester som Kunden nærmere har avtalt med Phonero.

IP-telefoni og SIP-trunk gir tilgang til det offentlige telefonnett i Norge over internett, med de eventuelle tilleggstjenester som Kunden har avtalt med Phonero. I særskilte tilfeller og etter Phoneros godkjenning kan tjenesten leveres over dedikert tilknytning. Kunden er selv ansvarlig for avtale med tredjepart som leverer dedikert tilknytning og må selv besørge utstyr o.l.

1.2 Telefonnummer

Kunden tildeles et telefonnummer for tjenesten. Dersom Kunden flytter må han påregne at nummeret må byttes. Regulatoriske forhold kan i særlige tilfeller medføre at Kunden må bytte telefonnummer. Phonero er ikke ansvarlig for kostnader som Kunden måtte bli påført ved bytte av telefonnummer.

1.3 Tilknytning til nettet og bruk av tjenesten – Fasttelefoni

Phonero sørger for fremføring av tilknytningslinje frem til første telefonkontakt eller et annet tilknytningspunkt på den installasjonsadresse som Kunden har oppgitt. Phonero kan kun tilby ny aksess på steder der det er tilknytningspunkt fra tidligere. Dersom Kunden ønsker en annen linjeføring eller ruting av tilknytningslinjen enn det som er teknisk og økonomisk hensiktsmessig for Phonero, kan Phonero kreve at Kunden dekker merkostnadene. Dersom Kunden ønsker en annen tilknytning enn det som er teknisk og økonomisk hensiktsmessig for Phonero, og dette er mulig å imøtekomme, vil Phonero kreve at Kunden dekker merkostnadene for tilknytningen. Phonero må sikres fri atkomst frem til tilknytningspunktet. I forbindelse med tilknytningen har Phonero fri rett til nødvendige installasjoner og linjeføring på, i og gjennom Kundens eiendom. Phonero skal informere Kunden om slike inngrep, og Kunden skal gis rett til å uttale seg før installasjonen gjennomføres. Kunden får ingen godtgjøring for ulemper ved installasjoner som plasseres på Kundens eiendom til bruk for hans tilknytning. Kunden må selv besørge og bekoste fremføring og levering av elektrisk kraft der dette er nødvendig. Kunden skal forsikre seg om at enhver som installerer eller utfører service på hans utstyr eller teletekniske linjenett har den nødvendige autorisasjon. Dersom tilknytning krever fast forvalg fra Phonero gir

Kunden Phonero fullmakt til å besørge registrering av Phonero som fast leverandør av de trafikktyper som er omfattet av dette. Dersom bestillingen gjelder en adresse hvor Telenor (netteier) ikke har leveringsplikt og Telenor ikke har etablert nødvendig infrastruktur, kan Phonero ikke levere tjenesten. Kunden er selv ansvarlig for installasjon, oppkobling og konfigurasjon av eget utstyr som er nødvendig for å benytte tjenestene.

1.4 Tilknytning til nettet og bruk av tjenesten – IP-telefoni og SIP-trunk

For tjenestene IP-telefoni og SIP-trunk er Kunden selv ansvarlig for at tjenesten brukes i tråd med offentlig regelverk og annen regulering som måtte gjelde der Kunden oppholder seg. Ansvaret omfatter også andres bruk av Kundens abonnement, herunder uvedkommende bruk. Phonero innestår ikke for at tjenesten kan benyttes uten avbrudd eller at alle anrop og data når frem. Phonero fraskriver seg ethvert ansvar for tap som måtte følge av brudd i kommunikasjon eller manglende tilgang til nett. Kunden er selv ansvarlig for å ha nødvendig kapasitet for IP-telefoni eller SIP-trunk i datanettet Kunden benytter. Opplevd talekvalitet på IP-telefoni og SIP-trunk vil avhenge av kapasiteten i Kundens datanett. Kunden er ansvarlig for konfigurasjon, testing og feilsøking på eget oppsett i hussentralen. Kunden er også ansvarlig for konfigurasjon, testing og feilsøking i andre nettelementer som for eksempel brannmurer, rutere og svitsjer som inngår i Kundens eget eller underleverandørers nett. Det er Kundens ansvar å sikre sine IP-telefonitjenester og SIP-trunk tilstrekkelig, herunder apparater og klienter, for å hindre at uvedkommende får tilgang. Kunden er ansvarlig for all bruk av tjenestene, også eventuelt misbruk.

1.5 Feilretting

For tjenesten Fasttelefoni er Phonero ansvarlig for vedlikehold og feilretting på tilknytningslinjen til og med første telefonkontakt eller annet tilknytningspunkt hos Kunden. I alle tilfeller hvor Phoneros underleverandører ikke har leveringsplikt overfor Phonero, og hvor estimert kostnad for feilretting overskrider netteiers eller annen under-leverandørs gjeldende kostnadsramme for feilretting, vil Phonero kunne gå til oppsigelse av Kundens abonnement i stedet for å gjennomføre feilretting. For IP-telefoni og SIP-trunk er Kunden selv ansvarlig for alt vedlikehold og all feilretting.

For alle tjenester er Kunden selv ansvarlig for vedlikehold og feilretting på sitt interne telenett samt på teleutstyr tilknyttet nettet. Dersom Kunden ønsker at Phonero skal utføre vedlikehold og feilretting på slikt utstyr, må det betales særskilt for dette.

2 MOBILE TJENESTER

2.1 Abonnementet  

Abonnementet gir Kunden adgang til Phoneros mobiltelefonnett og til andre mobiltelefonnett som Phonero har avtale med om slik bruk. Abonnementet gir dessuten tilgang til de tilleggstjenester det er inngått avtale om.

2.2 Telefonnummer

Kunden tildeles et eller flere telefonnummer for tjenesten. Regulatoriske forhold kan i særlige tilfeller medføre at Kunden må bytte telefonnummer. Phonero er ikke ansvarlig for kostnader som Kunden måtte bli påført ved bytte av telefonnummer.

2.3 Ansvar for bruk av tjenesten

Kunden plikter å overholde gjeldende lover og regler, Abonnementsvilkårene, samt ikke å opptre i strid med allmenn etikk og moral ved bruk av Tjenesten. Kunden kan ikke benytte Tjenesten på en måte som setter Phonero eller tredjemann i fare for å bli rammet av ansvar, ubehageligheter eller skade. Kunden plikter å stanse enhver bruk av Tjenesten i strid med det ovenstående umiddelbart. Får Kunden kjennskap til at andre benytter Tjenesten i strid med det ovenstående, plikter Kunden å se til at den urettmessige bruken opphører straks, og informere Phonero om overtredelsen. Kunden er selv ansvarlig for all informasjon som publiseres eller kommuniseres via internett gjennom Tjenesten. Kunden forbys å publisere og/eller lenke til internettsider som inneholder informasjon som kan tenkes å utgjøre inngrep i tredjemanns rettigheter eller på andre måter er krenkende, vekker forargelse, oppmuntrer til kriminelle handlinger eller inneholder materiale som kan tenkes å være ulovlig. Phonero forbeholder seg retten til å stenge eller redusere Tjenestens tilgjengelighet når det foreligger mistanke om at Tjenesten brukes i strid med gjeldende rett, Abonnementsvilkårene, allmenn etikk og/eller moral inntil forholdene er avklart , eller dersom Phonero mottar pålegg fra offentlig myndighet om å sperre tilgang til nummer eller tjeneste pga. overtredelse av markedsføringsloven kapittel 2 og 3. Phonero kan stenge Tjenesten uten varsel og har rett til å heve Avtalen med øyeblikkelig virkning dersom det er klart at Tjenesten brukes i strid med gjeldende rett, Abonnementsvilkårene eller allmenn etikk og/eller moral. Phonero kan også å holde tilbake relevante samtrafikkinntekter eller andre relevante inntekter dersom Phonero mottar pålegg om dette fra offentlig myndighet.

2.4 Bruk av abonnementet i utlandet og via satellitt

Kundens bruk av utenlandske mobiltelefonnett er underlagt de lover og bestemmelser samt takster og vilkår som gjelder for den enkelte operatørs nett. Ved bruk av abonnementet i utlandet innkrever Phonero betaling for bruken på vegne av den utenlandske nettoperatøren. Det gjelder egne regler og takster for bruk av mobil i utlandet.

For abonnement med inkludert tale, meldinger eller data i utlandet, gjelder det inkluderte forbruket kun i de land og/eller områder som er beskrevet i den aktuelle prislisten, eller på phonero.no.

Kundens bruk via satellitt (f.eks. bruk i nasjonalt og internasjonalt farvann, bruk på fly (både nasjonalt og internasjonalt), samt alle andre steder hvor bruk skjer via satellitt) er ikke en del av abonnement med inkludert forbruk, og det må betales separat for slikt forbruk i henhold til den gjeldende prisliste for roaming.

2.5 Hastigheter på mobildata

Tjenesten gir Kunden bredbåndstilknytning og mulighet til oppkobling til internett og/eller andre telekommunikasjonstjenester via en UMTS/HSDPA, LTE/4G/4G+/5G eller annen bredbåndsaksess som Phonero har rett til å levere i samsvar med avtale med sine underleverandører til enhver tid. Hastigheten for mottak og sending av data som Kunden har fått oppgitt av Phonero er maksimalhastighet.

Grunnet forhold som er utenfor Phoneros kontroll, kan Kunden oppleve at maksimalhastigheten ikke oppnås. For å sikre at samtlige av Phoneros kunder opplever tilgang til og god ytelse på Tjenesten, forbeholder Phonero seg også retten til å begrense overføringshastigheten, herunder dersom bruken blir unormalt stor og/eller dersom det er mistanke om misbruk av Tjenesten.  Avvik fra maksimalhastigheten ved Kundens bruk er ikke en feil ved Tjenesten, og Kunden har derfor ikke krav på noen form for kompensasjon/erstatning pga. dette.

Phonero forbeholder seg rett til å redusere/strupe hastigheten på tjenestene for resterende del av måned ved bruksmønster som avviker fra normalt trafikkmønster. Dersom hastigheten på tjenestene endres vil dette kunne påvirke Kundens bruk av enkelte nettbaserte tjenester, og da i særlig grad tjenester som krever høy internetthastighet slik som f.eks. overføring av sanntids bildemateriale.

Phonero forbeholder seg også retten til å stenge Tjenesten dersom Kundens abonnement inneholder maksimalgrenser for forbruk, som er overtrådt.

2.6 Tekniske avbrudd, vedlikehold m.m.

Phonero innestår ikke for at tjenesten kan benyttes uten avbrudd eller at alle anrop og data når frem. Phonero fraskriver seg ethvert ansvar for tap som måtte følge av brudd i kommunikasjon eller manglende tilgang til nett. Phonero er ikke forpliktet til å utbedre feil som skyldes omstendigheter utenfor Phoneros kontroll. Dette gjelder bl.a. feil eller brudd som skyldes eksternt nett eller utstyr. Om Phonero eller dets underleverandører etter å ha mottatt feilmelding fra Kunden utbedrer feil som skyldes Kunden eller andre forhold som Phonero ikke svarer for, plikter Kunden å erstatte Phonero utbedringskostnadene.

2.7 SIM – kort

SIM-kort er et kort som settes inn i mobiltelefonen for å oppnå tilknytning til mobilnett og åpner og gir tilgang til de valgte tjenester. Kunden er ansvarlig for mottatt SIM-kort. SIM-kortet er Phoneros eiendom, og skal bare brukes i typegodkjent abonnentutstyr som er i forskriftsmessig stand. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i kortet. Phonero kan frakoble ikke-forskriftsmessig utstyr. Det hører to koder til SIM-kortet (PIN- og PUK-kode). Kunden har ansvaret for å oppbevare kodene atskilt fra SIM-kortet og på en slik måte at de ikke blir kjent for uvedkommende. Kodene må heller ikke noteres på en slik måte at det er mulig for uvedkommende å forstå hva sifrene gjelder. Dersom Kunden får mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til kodene, skal Kunden straks endre PIN-koden.

2.8 Tap eller tyveri av abonnementsutstyr

Ved kjennskap til, eller mistanke om, at mobiltelefon eller SIM-kort er kommet på avveie, skal Kunden straks underrette Phoneros kundeservice. Phonero vil da så fort som mulig sperre abonnementet. Abonnementet vil forbli sperret til Kunden gir Phonero melding om gjenåpning. Kunden kan i stedet få et nytt SIM-kort med nye personlige koder. Prisen på nytt SIM-kort fremgår av Prislisten. Selv om abonnementet er sperret vil det påløpe vanlig abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er gyldig oppsagt.

2.9 Ansvar ved tap, tyveri mv.

Kunden er ansvarlig for tap som følge av misbruk av mobiltelefonen eller SIM-kortet. Phonero er ansvarlig for misbruk av SIM-kortet etter at sperremelding er gitt på foreskrevet måte og Phonero har hatt rimelig tid til å sperre, med mindre misbruket er muliggjort ved grov uaktsomhet eller forsett fra Kunden side. Under enhver omstendighet er Phoneros ansvar begrenset til

kr. 5 000.

2.10 Trafikkmønster

For abonnement med “Fri Bruk” inntil 10 000 minutter og 10 000 SMS forbeholder Phonero seg retten til å fakturere, som ekstern trafikk, all trafikk utover 3 000 minutter og 3 000 SMS pr. måned dersom a) mer enn 50% av abonnementene overstiger denne volumgrense, b) abonnement benyttes til callsenter-virksomhet, eller c) dersom abonnement benyttes for automatisert utsendelse/varsling av SMS.

Følg oss på sosiale medier